Këtë fundjavë shtëpia botuese “ADA” sjell për lexuesit botimin e saj më të fundit.
“Zërat e shpirtit”- Poezi
Autor: Muça Vladimir

E mail: vladimir_muça@yahoo.com

Redaktor: Piro Minguli
Korektor letrar: Lutfi Duka
Punimi kompjuterik: Fatmir Minguli
Disenjo e ballinës: Eri Hoxha
Botimi i parë: 2019

Përgatiti për botim: Roland Lushi

Formati : 14x20cm

Të gjitha të drejtat i takojnë autorit

Shtëpia botuese “ADA”
Adresa: Rr. Mihal Grameno Pall.32 Ap. 7
www. botimetada.com
Cel: 068 22 190 16
Tiranë maj 2019
CIP Katalogimi në botim BK Tiranë
Muça, Vladimir
Zërat e shpirtit : poezi / Vladimir Muça ;
red. Piro Minguli. – Tiranë : Ada, 2019
132 f. ; 20 cm.
ISBN 978-9928-296-08-5
1.Letërsia shqipe 2.Poezia
821.18 -1